Statistika

Prva presaditev trebušne slinavke v Sloveniji je bila leta 1990.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


Skrben nadzor nad odvzemi in presaditvami – podrobnosti

V naši državi so v veljavi številni zakoni in konvencije za zaščito človekovega dostojanstva in njegovih pravic in razlaga le-teh je vsebina drugih prispevkov.

Kodeks medicinske deontologije Slovenije je za zdravnike poleg ostale zakonodaje dokument, ki jih še dodatno zavezuje k etičnemu in strokovnemu ravnanju. Zavezuje jih, da delujejo v skladu s sprejetimi etičnimi in strokovnimi načeli in da odklonijo opravilo, ki je v nasprotju z medicinsko znanostjo ali etiko. Nalaga jim dolžnost, da o večjih napakah v strokovnih postopkih obvestijo nadrejene ali zdravniško zbornico. Na ta način je varovana pravica bolnika do korektnega zdravljenja in v zvezi s tem tudi vseh postopkov zdravljenja.

Osnovni problem sistema, ki ureja odvzeme in presaditve delov človeškega telesa, je neravnovesje med številom potrebnih organov in številom možnih prejemnikov.

Vsak sistem razporejanja organov praviloma upošteva medicinsko-etični in pravni vidik, lahko pa vključuje tudi dodatna merila. Organi, ki so primerni za presajanje, morajo biti funkcionalni in kolikor je le mogoče nenevarni za prenos bolezni.

Osnovne zahteve, ki jih sistem mora izpolnjevati, so:

 • da so organi razdeljeni pravično,
 • da je sistem porazdelitve pregleden,
 • da so organi uporabljeni v največjo možno korist in
 • da je sistem avtonomen in neodvisen.

Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja je operativni in krovni zakon, ki ureja področje presajanja v Sloveniji in je omogočil nastanek zavoda Slovenija-transplant in tudi povezovanje Slovenija-transplanta z drugimi sorodnimi organizacijami.

Slovenija-transplant je član Eurotransplanta, mednarodne organizacije za izmenjavo organov mrtvih darovalcev med transplantacijskimi centri držav članic. Eurotransplant deluje v skladu z zakonodajo držav članic in po skupnih strokovno-etičnih kriterijih.

Slovenija-transplant opravlja v skladu z zakonom določene naloge in ima pooblastila za zagotavljanje delovanja sistema za presajanje delov človeškega telesa.

Te dejavnosti so:

 • usklajevanje strokovnega dela pri ugotavljanju mrtvih dajalcev, odvzemih, presaditvah in shranjevanju delov človeškega telesa, ugotavljanje tkivne skladnosti in izbira darovalcev in prejemnikov v Sloveniji,
 • vodenje evidenc in osrednjega informacijskega sistema,
 • vodenje registra nesorodnih dajalcev kostnega mozga,
 • preučevanje medicinskih, pravnih in socialnih vprašanj na področju presaditev,
 • seznanjanje ljudi s pomenom darovanja organov po smrti,
 • sodelovanje s podobnimi nacionalnimi in mednacionalnimi organizacijami.

Presaditvena dejavnost se po zakonskem pooblastilu opravlja v javnih zdravstvenih zavodih. Zavodi so lahko pooblaščeni za odvzem, presaditev in shranjevanje organov in tkiv. Po pooblastilu ministra za zdravje in na osnovi zakona smejo v posameznih primerih opravljati presajanje tkiv kot so koža, kosti, žile in roženica tudi zdravniki, ki imajo koncesijo za opravljanje ustrezne javne zdravstvene službe, ne smejo pa tkiv odvzemati in shranjevati. Tipizacijo tkiv opravljajo pooblaščeni laboratoriji. Vse, kar bi se dogajalo izven tega okvira, bi bilo nezakonito in nelegalno.

Slovenija-transplantu je potrebno prijaviti:

 • vse odvzeme organov in tkiv,
 • vse presaditve organov in tkiv,
 • shranjevanje organov in tkiv.

Zakonski okvir omogoča, da je dejavnost pregledna in regulirana.

Zakon posebno pozornost namenja živim darovalcem organov ali tkiv in še posebno mladoletnikom in polnoletnim osebam z zmanjšano sposobnostjo presoje. Njihove pravice in varnost pred možno zlorabo zavaruje tako, da je potreben vsak tak primer posebej obravnavati na državni Etični komisiji za presaditve.

Na opisani način je dejavnosti presajanja delov človeškega telesa zagotovljena legalnost in varnost v naši državi. Sistem varuje zakonodaja, lastna notranja pravila in etična zavezanost vsakega od zdravnikov.

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

Slovenija-transplant

je Zavod RS za presaditve organov in tkiv, ki ima naloge v skladu z Zakonom o odvzemu in presaditvi delov človešđkega telesa zaradi zdravljenja in Zakonom o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje.

več...