Domov GDPR

GDPR

V zavodu Slovenija-transplant z zbirkami osebnih podatkov ravnamo odgovorno in skladno s predpisi in internimi akti, veljavnimi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant,  Zaloška cesta 7, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Slovenija-transplant).

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Slovenija-transplantu je Virtuo d.o.o.; e-naslov: dpo@virtuo.si.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Slovenija-transplant je nacionalna pristojna organizacija, ki skrbi za delovanje in razvoj področja darovanja in presaditve organov. Zavod zagotavlja organizacijske pogoje, strokovne protokole in ustrezno zakonodajo, da imamo v Sloveniji uspešen, etičen, kakovosten in pregleden donorski program.

Donorskim bolnišnicam nudi podporo pri strokovnih dilemah. Izobražuje strokovno javnost, državljane pa seznanja o možnosti zdravljenja s presaditvijo in spodbuja prostovoljno odločanje za darovanje organov. Vodi nacionalni register opredeljenih oseb.

Zavod za izpolnjevanje svojih nalog in z namenom zagotavljanja transparentnosti delovanja lahko organizira različne javne dogodke, ki se zvočno ali slikovno snemajo, posnetki teh dogodkov pa se javno objavljajo na spletnih portalih in publikacijah, ki jih izdaja Slovenija-transplant.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Slovenija-transplant obdeluje osebne podatke v primeru:

 • če je bilo podano soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov,
 • če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za Slovenija-transplant,
 • če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene Slovenija-transplantu.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo in vir pridobivanja osebnih podatkov

Slovenija-transplant za izvajanje svojih nalog pridobiva in obdeluje o posameznikih različne osebne podatke. Natančne informacije obdelovanju osebnih podatkov so dostopne preko elektronske evidence dejavnosti obdelav osebnih podatkov, ki je dostopna tukaj.

Slovenija-transplant lahko pridobi osebne podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Osebne podatke lahko pridobi tudi od drugih upravljavcev osebnih podatkov, če tako določa zakon.

Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Slovenija-transplant obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so udeleženi v postopkih in nalogah, ki jih izvaja zavod, med katere se šteje predvsem:

 • osebe, ki so potencialni darovalci organov, darovalci in prejemniki organov, koordinatorji del in ostali posamezniki, ki so vključeni v proces darovanja organov,
 • zaposlene osebe v Slovenija-transplantu,
 • pogodbene sodelavce Slovenija-transplanta,
 • posameznike, ki imajo s Slovenija-transplantom sklenjeno pogodbo,
 • obiskovalce in uporabnike storitev Slovenija-transplanta,
 • druge posameznike, ki pridejo v stik z javnim zavodom, kjer se izvede obdelava osebnih podatkov.

Podrobneje so kategorije posameznikov za posamezno zbirko osebnih podatkov opredeljene v evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov.

Uporabniki osebnih podatkov

Slovenija-transplant bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom osebnih podatkov. Posamezni uporabniki osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov.

Shranjevanje osebnih podatkov

Slovenija-transplant ustrezno hrani in varuje osebne podatke tako v fizični kot v elektronski obliki. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja. Podatki se hranijo tako dolgo kot jih opredeljujejo predpisi, ki določajo roke hrambe za posamezno vrsto gradiva na podlagi Zakona o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva in arhivih. Po izpolnitvi namena obdelave oziroma poteka z zakonom predpisanega roka hrambe, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, Slovenija-transplant hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko na uradni naslov Slovenija-transplanta kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic soglasja in obdelave osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov

Slovenija-transplant skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov. Prav tako pa javni zavod zagotavlja vso potrebno tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito in varovanje osebnih podatkov pred izgubo, spremembami, krajo in dostopom nepooblaščenih tretjih oseb.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Vsi osebni podatki, ki jih obdeluje Slovenija-transplant se hranijo na informacijskih sistemih, ki so postavljeni na teritoriju Republike Slovenije in Evropske unije ter se ne posredujejo tretjim državam izven EU.

Obstoj avtomatskega odločanja

Slovenija-transplant kot odgovorna organizacija ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Pravice uporabnika

V skladu s veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov lahko posameznik pri upravljalcu osebnih podatkov uveljavlja pravice glede obdelave osebnih podatkov. Več o vaših pravicah najdete tukaj.

Osebe, mlajše od 15 let

Osebe, mlajše od 15 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani ali v katerem koli drugem razmerju s Slovenija-transplantom le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Končne določbe

Slovenija-transplant si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve te politike varstva osebnih podatkov. Posamezniki, katerih osebne podatke obdeluje Slovenija-transplant in uporabniki spletne strani bodo o vseh spremembah te politike varstva osebnih podatkov obveščeni na spletni strani Slovenija-transplanta.

Želim se opredeliti
Preko spletne strani
Poišči najbližjo lokacijo
Želim se opredeliti

  Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .