Domov Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

V zavodu Slovenija-transplant se zavedamo zasebnosti naših obiskovalcev in jo spoštujemo, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno s predpisi in internimi akti, veljavnimi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.

Politika varstva osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij, sklenjenih s stranko.

Zavezujemo se, da osebnih podatkov, ki jih posredujete prek spletnih strani ali kakor koli drugače, ne bomo prodajali, posojali ali kakor koli drugače posredovali tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Zavod Slovenija-transplant pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo obiskovalci, ki se pri nas informirajo ali koristijo naše storitve. Pridobivamo pa jih tudi na različnih dogodkih.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Zavodu Slovenija-transplant zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), spletni piškotki, geslo v skriti obliki, IP-naslov naprave, s katere se prijavljate, status (kot npr. študent, upokojenec, članstvo v strokovnih združenjih). Zavod Slovenija-transplant ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik.

Zavod Slovenija-transplant vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave.

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

  1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev in informiranja: Zavod Slovenija-transplant obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja informiranja (kot npr. obveščanje o datumu in uri izbrane prireditve, pošiljanje informativnega gradiva, računov, vse v zvezi z informiranjem) ter za spremljanje zadovoljstva obiskovalcev.
  2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke: Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Zavodu Slovenija-transplant omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:
  • prejemanje splošnega informativnega gradiva.

Če posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Zavod Slovenija-tranaplant takšnega posameznika obveščal le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma tako, kot dovoljuje veljavna zakonodaja.

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna, in če se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo pozneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, ki izhajajo iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene, opredeljene v privolitvi, in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Zavod Slovenija-transplant njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljal.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje Zavodu Slovenija-transplant v taki obliki, kot je dal privolitev (prek spleta ali v pisni obliki na naslov Zavoda Slovenija-transplant ali z ustno zahtevo na zapisnik v tajništvu Zavoda Slovenija-transplant). Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posamezniki lahko vedno prekinejo prejemanje posameznih sporočil Zavoda Slovenija-transplant tudi prek komunikacijskega medija, na katerega so prejeli določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo udejanjiti, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu bo zaznana v sistemu in se bo začela uveljavljati nemudoma oziroma najpozneje petnajst dni po prejemu.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci, pooblaščeni partnerji in pogodbeni obdelovalci Zavoda Slovenija-transplant, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri pooblaščeni osebi Zavoda Slovenija-transplant za varovanje osebnih podatkov.

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Zavod Slovenija-transplant osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hranjenja osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije. Osebni podatki so hranjeni le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali naprej obdelani. Osebni podatki so po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani.

Pravice strank

Zavod Slovenija-transplant posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, zagotovi možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

  • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Zavod Slovenija-transplant brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Zavod Slovenija-transplant brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon;
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Zavodu Slovenija-transplant omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Zavod Slovenija-transplant osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki razen njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varovanja pravic druge fizične ali pravne osebe. Zavod Slovenija-transplant mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

Posameznik lahko vloži zahtevo tako, da omogoča njegovo identifikacijo, in sicer z ustno zahtevo na zapisnik tajništvu Zavoda Slovenija-transplant, pisno zahtevo ali zahtevo, oddano prek elektronske pošte. Zahteva v zvezi s podatki, ki so bili dani s privolitvijo, mora biti podana enako, kot je bila dana privolitev.

Prejete zahteve obravnava oseba, pooblaščena za varovanje osebnih podatkov. Zavod Slovenija-transplant je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

Zavod Slovenija-transplant zahtevane informacije posamezniku posreduje brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Zavod Slovenija-transplant (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso tisti, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Zavodu Slovenija-transplant vloži obrazložen ugovor v petnajstih dneh. Zavod Slovenija-transplant je dolžno o ugovoru odločiti v petih (5) delovnih dneh.

Posameznik lahko pri nadzornem organu vloži pritožbo zoper molk upravljavca (če torej Zavod Slovenija-transplant posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v enem mesecu).

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v petnajstih dneh od prejema odgovora upravljavca.

Uporaba spletne strani

Ob obisku spletne strani so nekateri podatki (IP-naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranjeni na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite, ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Drugo

Zavod Slovenija-transplant si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Najdete jih na https://www.ip-rs.si/.

Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo tudi pri pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako Zavod Slovenija-transplant ne sprejema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright 2023. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršen koli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja , ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Želim se opredeliti
Preko spletne strani
Poišči najbližjo lokacijo
Želim se opredeliti

    Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .