PRESADITVE KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

Presaditev krvotvornih matičnih celic (KMC) je najbolj razširjena oblika celičnega zdravljenja, saj se na ta način zdravi več kot 70 malignih in nemalignih bolezni, pri določenih hematoloških obolenjih pa je glavna terapevtska in tudi edina možnost za ozdravitev. Sodoben način zdravljenja s KMC v optimalnih pogojih dosega več kot 90-odstotno uspešnost (http://www.ztm.si). Za takšen uspeh pa je potrebno dobro imunsko (HLA) ujemanje darovalca in prejemnika. Sistem HLA je pri vsakem človeku raznolik in zato je najti ustrezen par zelo zahtevno delo. V mednarodni skupnosti so se zdravniki odločili za ustanovitev večjih registrov tipiziranih prostovoljnih darovalcev KMC, ki bi omogočali bistveno večjo možnost za ujemanje HLA in s tem uspešnost presaditve.

Poznamo več vrst ujemanja med darovalcem in prejemnikom. Kadar je možno uporabiti lastne KMC, to imenujemo avtologno darovanje. Če to ni možno, iščemo drugega darovalca, ki je s prejemnikom v sorodu ali pa ne. Darovanje drugega darovalca imenujemo tudi alogenično, pri čemer iščemo darovalca v Sloveniji in nato v tujini.

V Sloveniji je bil leta 1991 ustanovljen register nesorodnih darovalcev Slovenija Donor, ki je naslednje leto postal polnopravni član svetovnega registra Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW).


PROGRAM PRIDOBIVANJA IN PRESADITVE ROŽENIC

Zdravljenje s presaditvijo roženic je ena najpogostejših in tudi najuspešnejših presaditev tkiv na svetu. Takšen način zdravljenja pogosto predstavlja edini način, s katerim izboljšamo vid zaradi predhodnega obolenja oz. poškodb. V Sloveniji pridobivamo roženice od umrlih darovalcev po dokončni zaustavitvi srca ali po dokazani možganski smrti. Odvzem roženic je možen po predhodni privolitvi umrle osebe v času življenja oz. ob nenasprotovanju bližnjih. Dokončno odločitev o primernosti roženice za presaditev vselej sprejme prejemnikov odgovorni zdravnik. Presaditev roženice izvajamo v dveh transplantacijskih centrih: na Očesni kliniki v UKC Ljubljana ter na Oddelku za očesne bolezni v UKC Maribor.


OSTALA TKIVA IN CELICE

Sledljivost in transparentnost v programih presaditve oz. uporabe tkiv in celic za namen zdravljenja

V Slovenija-transplantu smo vzpostavili sodelovanje z vsemi ustanovami za tkiva in celice, ki morajo imeti veljavno dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP). Sledljivost in transparentnost zagotavljamo z zbiranjem in pregledovanjem sprotnih poročil ustanov za tkiva in celice, ki nam poročajo o darovanju, pridobivanju, procesiranju, shranjevanju, dodeljevanju, uporabi in uničenju tkiv in celic.

Po zaključku leta na osnovi letnih poročil posameznih ustanov za tkiva in celice v Slovenija-transplantu pripravimo zbirno letno poročilo. Prav tako pripravimo letno zaključno poročilo o hudih neželenih dogodkih in reakcijah ter ga posredujemo JAZMP, ki nato poroča Evropski komisiji.

Ustanove za tkiva in celice ter zagotavljanje kakovosti in varnosti

V Sloveniji je na nacionalni ravni v dejavnost preskrbe s tkivi in celicami vključenih 26 ustanov. Od tega je v program vključenih 15 bolnišnic in znotraj teh 40 kliničnih oddelkov. Glede na status je 18 ustanov za tkiva in celice javnih in 8 ustanov zasebnih. Zasebne ustanove imajo dovoljenje izključno za avtologno pridobivanje tkiv in celic.

Slovenija-transplant in JAZMP zagotavljata delovanje sistema ter sproti ugotavljata in obravnavata vse odklone, ki lahko vplivajo na kakovost in varnost tkiv in celic darovalcev, prejemnikov in osebja, ki je vključeno v posamezne procese.

Za pridobitev dovoljenja mora vsaka ustanova izpolnjevati stroge strokovne in zakonske pogoje. Vse ustanove imajo vzpostavljen sistem kakovosti, v katerem so opisani vsi postopki za zagotavljanje pogojev za kakovost tkiv in celic ter varnost prejemnikov. Vse ustanove redno nadzoruje JAZMP, v preverjanje sporočenih podatkov pa je vključen tudi Slovenija-transplant.

Oploditev z biomedicinsko pomočjo in reproduktivne celice

V Sloveniji so registrirani 4 centri za dejavnost oploditve z biomedicinsko pomočjo parom, ki ne morejo zanositi po naravni poti: OBMP Ljubljana, OBMP Maribor, OBMP Postojna in ZC Dravlje.

Obseg dejavnosti je razviden iz tabele o pridobljenih in uporabljenih tkivih in celicah. Omenjeno področje spada po številu izvedenih postopkov med najobsežnejše.

Pridobivanje in shranjevanje popkovnične krvi in popkovnice

V Sloveniji pridobivamo tudi krvotvorne matične celice iz popkovnične krvi in popkovnice ter tudi drugih tkiv (npr. mlečni zobje). Dovoljenje za delo imajo ena javna tkivna banka – Zavod za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju: ZTM) in tri zasebne ustanove (Izvorna celica, Biobanka in FH-S). Javna banka popkovnične krvi pri ZTM je s 1. 12. 2014 zaključila s sprejemanjem vzorcev popkovnične krvi, saj je bilo zbranih in shranjenih zadostno število vzorcev, da lahko zadostijo potrebam v Sloveniji.


Registri pristojnih subjektov za tkiva in celiceZdravstveni center Dravlje d.o.o.

Zdravstveni center Dravlje d.o.o.
Cesta na Poljane 24
1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:
Uršula Reš Muravec, dr. med. spec.ginek. in porodn.
tel.: 01 510 68 00
e-naslov: info(at)neplodnost.com


  Registrirani za dejavnosti:
 • darovanje,
 • pridobivanje,
 • testiranje darovalcev,
 • obdelava,
 • shranjevanje,
 • konzerviranje,
 • razdeljevanje.

  Za tkiva in celice:
 • reproduktivne celice (ženske in moške spolne celice),
 • tkivo testisa,
 • zgodnji zarodki.

Biobanka d.o.o.

Biobanka d.o.o.
Prevale 9
1236 Trzin


Odgovorna oseba:
Marko Strbad
tel.: 040 220 073
e-naslov: marko.strbad(at)biobanka.si


  Registrirani za dejavnosti:
 • Obdelavo,
 • Konzerviranje,
 • Testiranje,
 • Shranjevanje,
 • razdeljevanje.

  Za tkiva in celice:
 • popkovnična kri,
 • tkivo popkovnice,
 • tkivo zobne pulpe,
 • maščobno tkivo,
 • tkivo kostnega mozga,
 • celicami z jedrom in krvotvornimi matičnimi celicami iz kostnega mozga,
 • stimulirano periferno kri, celicami z jedrom in krvotvornimi matičnimi celicami iz stimulirane periferne krvi).

OBMP Postojna

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
Prečna ulica 4
6230 Postojna


Odgovorna oseba:
prim. dr. Primož Reš, dr. med. spec.ginek. in porodn.
tel.: 041 667-482 ali 041 605-276
e-naslov: primoz.res(at)neplodnost.com


  Registrirani za dejavnosti:
 • darovanje,
 • pridobivanje,
 • testiranje darovalcev,
 • obdelava,
 • shranjevanje,
 • konzerviranje,
 • razdeljevanje.

  Za tkiva in celice:
 • reproduktivne celice (ženske in moške spolne celice),
 • tkivo testisa,
 • zgodnji zarodki.

UKC Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana


Odgovorna oseba:
doc. dr. Ivan Kneževič, dr. med.

Celica d.o.o.

Celica, biomedicinski center, d.o.o.
Tehnološki park 24
1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:
akad. prof.dr. Robert Zorec, dipl.biol.
tel.: 01 5443604
e-naslov: robert.zorec(at)celica.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • Obdelavo,
 • Konzerviranje,
 • Testiranje,
 • Shranjevanje,
 • razdeljevanje,
 • razdeljevanje tkiv in celic za avtologni način zdravljenja.

  Za tkiva in celice:
 • kostno tkivo (osteogene celice),
 • koža (kožne matične celice, fibroblasti).

Educell d.o.o.

Educell podjetje za celično biologijo d.o.o.
Prevale 9
1236 Trzin


Odgovorna oseba:
Marko Strbad, univ. dipl. mikrobiolog
tel.: 040 220 073, 059 077 860
e-naslov: marko.strbad(at)biobanka.si, marko.strbad@educell.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • Obdelavo,
 • Konzerviranje,
 • Shranjevanje,
 • razdeljevanje,
 • uvoz / izvoz in vnos / iznos.

  Za tkiva in celice:
 • kost,
 • hrustanec,
 • kostni mozeg.

Zavod RS za transfuzijsko medicino

Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6
1000 Ljubljana


Odgovorna oseba:
mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med.
tel.: 01 54 38 116
e-naslov: marko.cukjati@ztm.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • darovanje,
 • pridobivanje,
 • testiranje darovalcev,
 • obdelava,
 • shranjevanje,
 • konzerviranje,
 • dodeljevanje,
 • razdeljevanje.

  Za tkiva in celice:
 • krvotvorne matične celice iz kotnega mozga, periferne krvi in popkovne krvi.

Izvorna celica d.o.o.

Izvorna celica, družba za biomedicino d.o.o.
Kotnikova 30
1000 Ljubljana


Odgovorna oseba:
Dr. Nina Pirher, univ.dipl.mikrobiol.
tel.: 05 903 15 27
e-naslov: nina.pirher@izvorna-celica.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • prevzem/sprejem na mestu odvzema,
 • transport do letališča,
 • razdeljevanje,
 • testiranje darovalcev,
 • obdelava,
 • konzerviranje,
 • shranjevanje.

  Za tkiva in celice:
 • popkovnična kri,
 • popkovnica.

Splošna bolnišnica Jesenice

Splošna bolnišnica Jesenice
Cesta maršala Tita 112
4270 Jesenice


Odgovorna oseba:
Branka Gruden Repe, dr. med., spec. anestez. reanim.
tel.: 04 5868000
e-naslov: branka.gruden-repe@sb-je.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • darovanje,
 • pridobivanje tkiv in celic.

  Za tkiva in celice:
 • matične celice iz popkovnične krvi za avtologno in alogensko uporabo.

Odgovorna oseba:
Andraž Nastran, dr. med.
e-naslov: andraz.nastran(at)sb-je.si

  Za tkiva in celice:
 • tkiva in celice od umrlih darovalcev, katerih vrsto določi JZ Slovenija-transplant.

UKC Maribor

Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor


Slovenija-transplant

Zavod RS za presaditve organov in tkiv
Zaloška 7
1000 Ljubljana


Odgovorna oseba:
prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica, direktorica zavoda
tel.: 01 300 68 64
e-naslov: danica.avsec(at)slovenija-transplant.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • darovanje,
 • pridobivanje,
 • testiranje,
 • razdeljevanje,
 • dodeljevanje.

  Za tkiva in celice:
 • umrlih darovalcev.

Medicinska fakulteta v Ljubljani - Laboratorij za nevroendokrinologijo - molekularna celična fiziologija

Laboratorij za nevroendokrinologijo - molekularna celična fiziologija Inštitut za patološko fiziologijo
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Zaloška cesta 4
1000 Ljubljana


Odgovorna oseba:
akad. prof.dr. Robert Zorec, univ.dipl.biol.
tel.: 01 5447080
e-naslov: robert.zorec(at)mf.uni-lj.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • obdelava,
 • shranjevanje,
 • konzerviranje,
 • razdeljevanje tkiv in celic za avtologni način zdravljenja.

  Za tkiva in celice:
 • kostno tkivo (osteogene celice),
 • kožo (kožne matične celice, fibroblasti).

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1
2380 Slovenj Gradec


Odgovorna oseba:
Jasna Uranjek, dr. med., spec. anestez. reanim.
tel.: 01 5447080
e-naslov: jasna.uranjek(at)sb-sg.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • darovanje,
 • pridobivanje tkiv in celic.

  Za tkiva in celice:
 • matične celice iz popkovnične krvi za avtologno in alogensko uporabo,
 • tkiva in celice od umrlih darovalcev, katerih vrsto določi JZ Slovenija-transplant.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Jadranska cesta 31
6280 Ankaran


Odgovorna oseba:
dr. Klemen Ravnihar, dr.med., spec.ortopedske kirurgije
e-naslov: klemen.ravnihar(at)ob-valdoltra.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje tkiv in celic,
 • obdelava,
 • shranjevanje in dodeljevanje,
  • kosti (kolčna glavica) za alogensko uporabo,
  • rebra za avtologno uporabo.
 • shranjevane in dodeljevanje.
  • tetiv za alogensko uporabo.

Sotošek Borut - Specialistična ordinacija za maksilofacialno in oralno kirurgijo

Sotošek Borut - Specialistična ordinacija za maksilofacialno in oralno kirurgijo
Tbilisijska 57B
1000 Ljubljana


e-naslov: info(at)mdc.si

Odgovorna oseba:
mag.Borut Sotošek, dr. med., specialist maksilofacialne krg.

  Registrirani za dejavnosti:
 • darovanje,
 • pridobivanje.

  Za tkiva in celice:
 • kostno tkivo - periost.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Splošna bolnišnica Novo mesto
Šmihelska cesta 1
8000 Novo Mesto


e-naslov: info(at)sb-mn.si

Odgovorne osebe:
za področje preskrbe s tkivi in celicami od mrtvih darovalcev
Matej Godnič, dr. med., spec.
e-naslov: matej.godnic(at)sb-mn.si

za področje popkovnične krvi in popkovnice
Damjana Koželj, dr. med., spec.
e-naslov: damjana.kozelj(at)sb-mn.si

za področje humanih alograftov kosti in mehkih tkiv
Gregor Kavčič, dr. med., spec.
e-naslov: gregor.kavcic(at)sb-mn.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje tkiv in celic,
 • sprejem, shranjevanje in dodeljevanje.

  Za tkiva in celice:
 • popkovnične krvi za avtologno in alogensko uporabo in popkovnice za avtologno uporabo,
 • tkiva in celice od umrlih darovalcev,
 • humanih alograftov kosti in mehkih tkiv (tetiva in vezi).

Splošna bolnišnica Celje

Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje


Odgovorna oseba:
Barbara Hudournik, dr. med., specialist
e-naslov: barbara.hudournik(at)guest.arnes.si
bolnišnični transplantacijski koordinator

  Registrirani za dejavnosti:
 • darovanje,
 • pridobivanje tkiv in celic,
 • testiranje,
 • obdelava,
 • shranjevanje,
 • konzerviranje,
 • dodeljevanje.

  Za tkiva in celice:
 • popkovnična kri,
 • popkovnica,
 • kolčne glavice,
 • umrlih darovalcev.

FH-S Celice prihodnosti

FH-S Celice prihodnosti d.o.o.
Slamnikarska cesta 1c
1230 Domžale


Odgovorna oseba:
Mojca Grošelj
tel.: 041 221 834
e-naslov: info@fhbb.com

  Registrirani za dejavnosti:
 • razdeljevanje,
 • testiranje darovalcev,
 • obdelava,
 • shranjevanje,
 • konzerviranje.

  Za tkiva in celice:
 • popkovnično krvjo,
 • popkovnico.

Babit d.o.o.

Babit zobozdravstveni center d.o.o.
Kolezijska ulica 25
1000 Ljubljana


Odgovorna oseba:
Miha Bobič, dr. dent. med., spec. ortod.
tel.: 01/283 61 70
e-naslov:  info(a)babit.si

  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje vključno z darovanjem.

  Za tkiva in celice:
 • zobje/zobna pulpa za avtologen način zdravljenja.

Hippocrates d.o.o.

Hippocrates, visoke medicinske tehnologije, d.o.o.
Brežec pri Divači 9A
6215 Divača


  Registrirani za dejavnosti:
 • Pridobivanje, vključno z darovanjem,
 • Testiranje.

  Za tkiva in celice:
 • tumorske celice prostate za avtologen način zdravljenja.

ARTROS d.o.o.

ARTROS, zdravstvena dejavnost d.o.o.
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana


  Registrirani za dejavnost:
 • Pridobivanja, vključno z darovanjem.

  Za tkiva in celice:
 • maščobno tkivo,
 • kostni mozeg za avtologen način zdravljenja.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9001 Murska Sobota


  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje popkovnice za avtologno uporabo,
 • pridobivanje (vključno z darovanjem) popkovnične krvi za alogensko in avtologno uporabo,
 • darovanje tkiv in celic od mrtvih darovalcev.

Odgovorna oseba:
as. Daniel Grabar, dr. med., spec. anesteziologije
e-naslov: daniel.grabar/at/sb-ms.si

Splošna bolnišnica Trbovlje

Splošna bolnišnica Trbovlje
Rudarska cesta 9
1420 Trbovlje


  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje popkovnice za avtologno uporabo,
 • pridobivanje - darovanje popkovnične krvi za alogensko uporabo.

Odgovorna oseba:
Andrej Pogačnik, dr. med., spec.
tel.: 03 5652632
e-naslov: Andrej.pogacnik(at)sb-trbovlje.si

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13 a
5290 Šempeter pri Gorici


  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje popkovnice za avtologno uporabo,
 • pridobivanje - darovanje popkovnične krvi za alogensko in avtologno uporabo,
 • darovanje tkiv in celic od mrtvih darovalcev.

Odgovorne osebe:
za dejavnost preskrbe s tkivi in celicami od možgansko mrtvih darovalcev:
Konrad Kuštrin, dr. med., spec. anest.,
tel. 05/3301141
e-naslov: konrad.kustrin/at/bolnisnica-go.si

za dejavnost preskrbe s popkovnično krvjo/popkovnico: Barbara Kerkoč Rudolf, dr. med., spec. gin.-por.
tel. 05/3301311 (oddelek),
e-naslov: barbara.kerkoc.rudolf/at/bolnisnica-go.si

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Bolnišnica Kranj
Kidričeva cesta 38a
4000 Kranj


  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje- darovanje popkovnične krvi za alogensko uporabo,
 • pridobivanje popkovnične krvi za avtologno uporabo.

Odgovorna oseba:
mag. Irena Virant, dr. med., spec.


Splošna bolnišnica Izola

Splošna bolnišnica Izola
Polje 40
6310 Izola


  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje popkovnice za avtologno uporabo,
 • pridobivanje (vključno z darovanjem) popkovnične krvi za alogensko in avtologno uporabo,
 • Odgovorna oseba:
  Andreja Komac, dr. med., spec. ginekologije in porodništva


 • darovanje tkiv in celic od mrtvih darovalcev.
 • Odgovorna oseba:
  Damjan Polh, dr. med., spec.anest.
  e-naslov: damjan.polh@sb-izola.si


Splošna bolnišnica Brežice

Splošna bolnišnica Brežice
Černelčeva cesta 15
825 Brežice


  Registrirani za dejavnosti:
 • pridobivanje popkovnice za avtologno uporabo,
 • pridobivanje (vključno z darovanjem) popkovnične krvi za alogensko in avtologno uporabo,
 • Odgovorna oseba:
  Nataša Kočnar, dr. med., spec. Ginekol in porodništva
  Tel.: 074668145
  e-naslov: natasa.kocnar(at)sb-brezice.si


 • darovanje tkiv in celic od mrtvih darovalcev.
 • Odgovorna oseba:
  Marina Lačan
  e-naslov: marina.lacan@sb-brezice.si


Splošna bolnišnica Ptuj

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23
2250 Ptuj


Porodnišnica Postojna

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
Prečna ulica 4
6230 Postojna