Javni zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant je s samostojnim delovanjem pričel leta 2002, ustanovila ga je Vlada Republike Slovenije in deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Slovenija-transplant predstavlja osrednjo ustanovo, ki povezuje donorske in transplantacijske centre, ki so vključeni v nacionalno transplantacijsko mrežo. Vzpodbuja razvoj donorske in transplantacijske dejavnosti v Sloveniji, skrbi za koordinacijo dejavnosti na državnem nivoju, izobražuje strokovno in splošno javnost, skrbi za kakovost in varnost pri opravljanju donorske in transplantacijske dejavnosti ter sodeluje tudi z mednarodno evropsko organizacijo Eurotransplant.

Temeljne naloge Slovenija-transplanta

Zakonska podlaga za ustanovitev in delovanje javnega zavoda Slovenija-transplant sta Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/2000) in Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007).

Temeljne naloge in pooblastila Zavoda so:

 • pospeševanje transplantacijskega programa, vključno s pridobivanjem organov, tkiv in celic,
 • koordinacija transplantacijske dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni,
 • nadzor nad izvajanjem vseh aktivnosti na področju transplantacijske dejavnosti v Sloveniji.

Na podlagi Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Uradni list RS, št. 56/15) in Statuta zavoda so glavne dejavnosti zavoda:

 1. strokovni nadzor s svetovanjem donorskim in transplantacijskim centrom v zvezi z vzpostavitvijo in posodabljanjem sistema za kakovost in varnost organov;
 2. imenovanje pooblaščenih oseb za zbiranje opredelitev darovalcev za časa življenja;
 3. upravljanje sistema za poročanje o hudih neželenih dogodkih in hudih neželenih reakcijah ter obvladovanje takih primerov;
 4. vodenje čakalnih seznamov prejemnikov;
 5. izdajanje ustreznih strokovnih smernic donorskim in transplantacijskim centrom, ki so vključeni v katerokoli stopnjo postopka od darovanja do presaditve ali uničenja;
 6. nadzor nad izmenjavo organov z drugimi državami članicami Evropske unije in tretjimi državami;
 7. vzpostavitev in upravljanje centralnega registra;
 8. vodenje evidence o dejavnosti donorskih in transplantacijskih centrov, vključno s številom živih in mrtvih darovalcev, o vrstah in številu odvzetih in presajenih ali drugače odstranjenih organov v skladu z zakonodajo in predpisi o varstvu osebnih podatkov;
 9. vzpostavitev sistema dodeljevanja in uporabe nacionalne identifikacijske številke;
 10. vzpostavitev in upravljanje zbirke podatkov o opredeljenih darovalcih;
 11. vzpostavitev in upravljanje evidence o izdanih dovoljenjih donorskim in transplantacijskim centrom ter evidence o bolnišničnih transplantacijskih koordinatorjih, centralnih transplantacijskih koordinatorjih in kliničnega transplantacijskega koordinatorja;
 12. usklajevanje delovanja donorskih in transplantacijskih centrov ter transplantacijskih koordinatorjev;
 13. dograjevanje in vzdrževanje osrednjega informacijskega sistema za dejavnost pridobivanja, presaditve in uničenja;
 14. zagotavljanje dograjevanja registra nesorodnih darovalcev kostnega mozga v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino;
 15. sodelovanje pri proučevanju medicinskih, pravnih, etičnih, ekonomskih in socialnih vprašanj pridobivanja in presaditve;
 16. koordinacija dejavnosti pridobivanja, presaditve in uničenja med donorskimi in transplantacijskimi centri, laboratoriji, izvajalci prevoza organov, evropsko organizacijo za izmenjavo organov, s katero je sklenjen sporazum, in mednarodnimi organizacijami za izmenjavo organov;
 17. zagotavljanje 24-urne dosegljivosti centralnih transplantacijskih koordinatorjev;
 18. seznanjanje javnosti s pomenom darovanja za časa življenja in po smrti zaradi presaditve drugi osebi;
 19. priprava in objava letnega poročila o dejavnostih preskrbe z organi na državni ravni in poročanje pristojnim organom Evropske unije ali državam članicam Evropske unije.

Vizija zavoda

Načela

Področje pridobivanja in uporabe delov človeškega telesa za namen zdravljenja bomo še naprej urejali po načelih:

 • samozadostnosti,
 • enakosti za vse bolnike,
 • optimalne učinkovitosti,
 • preprečevanja kakršnihkoli zlorab,
 • sledenju sodobnega razvoja in uvajanja najnovejših oblik zdravljenja, ki so učinkovite in bolnikom prijazne,
 • veljavne zakonodaje.

Prihodnost

Tudi v prihodnosti bomo veliko pozornosti namenjali preprečevanju kakršnihkoli zlorab ter zagotavljanju popolne transparentnosti dejavnosti. Sledili bomo sodobnemu medicinskemu razvoju na področju zdravljenja s transplantacijami ter uvajali najnovejše učinkovite in bolnikom najbolj prijazne oblike zdravljenja. Ob spreminjanju protokolov, zakonov in pravilnikov za odvzem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja bomo upoštevali medicinske kriterije, najvišja načela spoštovanja človekovega dostojanstva ter kritične etične in družbene premisleke. Neprestano bomo delovali na področju informiranja in osveščanja javnosti o transplantacijski dejavnosti ter prostovoljnem odločanju za darovanje organov in tkiv.Organigram